Архивы рубрики: Народна медицина українців

Витки

Народна медицина українців — це складний комплекс, в якому знайшли поєднання позитивні емпіричні знан­ня, засоби лікувальної магії, народна традиція, а зго­дом — елементи професіональної медицини, явища ши­рокого міжнародного побутування і досвід місцевих спостережень. Багатство етнічних і регіональних форм, якими відзначаються народні методи лікування, пошу­ки і способи приготування ліків, їх асортимент і засто­сування становлять вдячний матеріал для проведення порівняльних досліджень, виявлення

» Читать далее

МАГІЯ ДІЙ, ПРЕДМЕТІВ, ЧИСЕЛ

Широко вживались в лікувальній магії українців, як і багатьох інших народів, різноманітні ме­ханічні дії, спрямовані на те, щоб вигнати хворобу з людини. Досягали цього різноманітними способа­ми — залякуванням, «загризанням», «потопленням» в річці, передачею іншій людині; перенесенням на інший предмет тощо. Всі вони базувались на дії принципів катартичної (очищувальної) магії, яка, за словами С. Токарева, найближча до раціональних методів ліку­вання і

» Читать далее

ЗАСТОСУВАННЯ В ЛІКУВАЛЬНІЙ МАГИ ВОДИ, ВОГНЮ, ЗЕМЛІ, МІНЕРАЛІВ

Вода з найдавніших часів займала, як свідчать етнографічні джерела, значне місце в лікувальній магії східних слов’ян, як і в багатьох інших народів. Це обумовлювалось тією роллю, яку вона відігравала в житті народу, її реальними властивостями, наскрізь суперечливими. З одного боку, цілюща, животворна сила, основа всього живого на землі, з другого — гріз­на, руйнівна стихія. Нерозуміння суті цих властивостей, невміння пояс­нити

» Читать далее

ВИДИ ЛІКУВАЛЬНОЇ МАГИ ТА ФОРМИ 11 ПРОЯВУ

ВЕРБАЛЬНА МАГІЯ ЯК ОДИН З ВИДІВ НАРОДНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ "їЛагія — один з необхідних компонентів практики на­родного лікування усіх народів, цікавий збереженням пережитків давнього світогляду, дохристиянських зви­чаїв, ритуалів. Магія виникла як результат безсилля людини перед грізними силами природи. Неспроможна зрозуміти її закони, людина наділяла незнані їй явища навколишньої дійсності людськими рисами, одухотво — рювала їх, населяла світ надприродними істотами, ду­хами. Виникнувши

» Читать далее

ЛІКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ МІНЕРАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ. ГІДРОТЕРАПІЯ ТА ФІЗІОТЕРАПІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНІ ЗАСОБИ В НАРОДНІЙ МЕДИЦИНІ

В системі традиційних засобів лікування, згідно з даними етнографічної літератури другої половини XIX — XX ст., мінеральні займали значно скромніше місце, порівняно з ліками рослинного та тваринного походження. Характерний для усіх слов’янських наро­дів цей фактор позначився як на видовому складі, так і на сфері застосування ліків мінерального походження. Літературні джерела та польові матеріали подають відомості про застосування землі, глини, піску,

» Читать далее

ЛІКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Продукти домашніх і диких тварин, птиці, риби, комах, окремі тваринні організми споконвіку знаходили широ­ке застосування в практиці народного лікування усіх народів. Зумовлювалось це, з одного боку, багатовіко­вим досвідом, вивченням їх дії на організм, з друго­го — ілюзорними уявленнями про життя і смерть, про здоров’я і хворобу. Тут, як і в інших народних засобах лікування, знайшли поєднання раціональні та ірраціо­нальні начала.

» Читать далее

НАРОДНА ФІТОТЕРАПІЯ ТА її СПЕЦИФІКА

ВИДИ РОСЛИННИХ ЗАСОБІВ, БАГАТОМАНІТНІСТЬ IX ФОРМ. ВІРУВАННЯ ТА ПОВІР’Я. ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗБОРОМ ЛІКАРСЬКИХ ТРАВ Як засвідчують етнографічні джерела, найповніше ви­світлена в етнографічній літературі XIX — початку XX ст. народна терапія, самі засоби лікування — як раціональні, так і ірраціональні. З раціональних у схід­нослов’янських народів, як і в багатьох інших, найпо­ширенішими були рослинні. Розвиваючись у взаємодії з медичним досвідом ін­ших народів,

» Читать далее

НАРОДИІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ЯК СУТТЄВИЙ ЕЛЕМЕНТ ТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

В системі традиційних медичних знань профілактика захворювань належить до малодосліджених ділянок народної медицини. Все ж і на основі небагатьох даних етнографічної літератури та сучасних польових матері­алів можемо констатувати, що народні методи профі­лактики, як і терапії, зумовлювалися поглядами на етіологію недуг, поєднували раціональні дії з ірраці­ональними. Безперечно, раціональним було вживання з метою профілактики деяких рослин, бактерицидні властивості яких підтверджені науковими даними.

» Читать далее

ТРАДИЦІЙНІ ПОГЛЯДИ НА НАРОДНИХ ЛІКАРІВ

Уявлення про хвороби та їх причини обумовлювали погляди на народних лікарів, визначали форми і мето­ди народного лікування. Літературні та архівні джерела, польові матеріали дають підставу говорити про певний масовий досвід у цій ділянці народної культури. Значна частина дорос­лого населення володіла пепним мінімумом знань з народної терапії. За словами дослідника народної ме­дицини, лікаря за фахом С. Спітталя, з якими не можна

» Читать далее

ХВОРОБИ, IX ЕТІОЛОГІЯ ТА ДІАГНОСТИКА В СВІТОГЛЯДНИХ УЯВЛЕННЯХ НАРОДУ. НАРОДНІ НАЗВИ ХВОРОБ

В світоглядних уявленнях про хвороби, їх етіологію у східних слов’ян, як, зрештою, і в багатьох інших народів, поєднались елементи досвіду і фантастики, раціонального та ілюзорного, відповідно до двох начал народної медицини — раціонального и ірраціонально­го, що зумовило й два принципово різні підходи до оцінки причин захворювань. Як свідчать літературні джерела, причини ряду не­дуг були видимі й зрозумілі народним масам. Світо­глядну

» Читать далее
1 2